Болест на Крон и УК - Част ХХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 28
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: състояния на ползващите ЗРХТ - извън описаните тежки случай, контроли и колоноскопии, прогнози. Сериозен напредък при всички ползващи ЗРХТ

С.И. - базова диагноза улцерозен колит, ЗРХТ започната – февруари 2017 г.

Характерното за случая на С.И е това, че много добре прие свръх активната фаза на ЗРХТ. За този период при контролите резултатите бяха много добри, потвърждавайки напредък. Последната редовна контрола имаше проблем – нарастване на еозинофили.

Веднага бяха проведени серия от изследвания, които елиминираха възможностите за определени допълнително придобити заболявания. Постепенно ПКК влезе в норма – причината е била във комбинаторика от алергично състояние и вирусно заболяване. Наред с това обаче, бе извършена и извънредна колоноскопия, както и гастроскопия. По-долу ще дадем сравнението преди и след ЗРХТ. Важното е да се отбележи, че при колоноскопията поставяща диагнозата УК, не се е проникнало до терминален илеум, както и в голямата част на цекум – причината е, че от сигма до цекум, червото е усукано и силно нагънато. Проникването бе възможно и извършено едва сега, при направената извънредна колоноскопия. Явно, възпалителната компонента за формирането на намалена проходимост-освен чисто механичния фактор, е отпаднала и проходимостта се е увеличила. Даваме сравнението – преди и след ЗРХТ в областите, където е проникнато и в двата случая.

Преди ЗРХТ – ФКС - В ректум лигавицата е със заличен съдов рисунък с повърхностни язви до 4-5 мм, контактно кървене без спонтанно такова, положителен тест за чупливост на съдовете.

Хистология – късчета дебелочревна мукоза – атрофия, понижена слузна секреция, десквамация на луменалния епител, криптити, крипт абцеси, обилен възпалителен инфилтрат от Ly, Pl, Eo, Neu в хориона.

След ЗРХТ –извънредна колоноскопия - 03.05.2017 г.

Лигавицата на колон асцендес, колон трансверзум, колон десцендес, сигма и ректум е с нормален ендоскопски аспект – без морфологични промени. Ректум – нормална лигавица, взети биопсии.

Не можем да не отчетем, много добрия резултат за този период на приложение на ЗРХТ. Какво обаче е новото, видяно за пръв път в цекум и терминален илеум?

Извънредна ФКС достигнала в цекум и терминален илеум - червото от сигма до цекум е силно нагънато, на места усукано и фиксирано, което технически затруднява изследването, но лигавицата в тези зони е нормална. Проникнато е в цекум и дисталните 10 см от терминалния илеум. Лигавицата на огледаната част от терм. илеум е с нормален ендоскопски аспект,има изолирани интраепителиални белезникави включвания, без други морфологични промени. Цекума е с леко хиперемирана лигавица, като на този фон се установяват множество малки язви с белезникави надигнати върхове.

Веднага става ясно, че пораженията са били доста по мащабни от видяното при първоначалната, диагностична ФКС. В цекума е имало висока степен на инфламаторно поражение с формиране на псевдополипопоза. От нея в момента са останали –„….множество малки язви с белезникави надигнати върхове.“ При такова състояние е напълно възможно, при силно хиперемирана Б. клапа в дисталните 10 см на терминалния илеум, да е започнало формиране на инфламаторно поражение-от което са останали – „….белезникави интраепителиарни включвания…“.

Състоянието на цекум, както и нагънатото и усукано от сигма до цекум черво са формирали болевите симптоми при С.И., още повече, че те явно са били и инфламаторно засегнати. В терминалния илеум, както и Б.клапа, определено е имало, макар и не голям, инфламаторен проблем.

Описаното до тук, изключително наподобява случая на Б.Б. – при който, ясно се бе формирала и деструктивна псевдополипоза, както и инфламаторен пренос в тънко черво – терм.илеум, който при изследванията водеше до заключения, че Б.Б. е с болест на Крон, а не чист улцерозен колит в тежка, агресивна фаза. За съжаление, за разлика от при Б.Б. при С.И. не излязоха резултатите за ASCA. При С.И. - пост фактум, виждаме тази особеност. Данните от контролите обаче, вече показват, че С.И. е с напълно нормална сорбционна способност на тънките черва.

С.И. продължава ЗРХТ в свръх активна фаза,уточнен е допълнително начинът на водене на промивките. Прогнозата ни за С.И.  - до 60 -70 дена пълно премахване на пораженията и 100% излекуване.

Я.С. – улцерозен колит с висока хистологична активност - започнал ЗРХТ -21.03.2017 г.

Тук само ще споменем, че Я.С. показа изключително висока поносимост на директното приложение на свръх активната фаза на ЗРХТ. Напредъкът при него е изключително бърз. Не може да не отбележим, че не е ползвал кортикостероиди и имуносупресори. Прогноза – максимум до края та месец юли Я.С ще е готов за финална колоноскопия и хистология, като очакваме 100% излекуване от УК.

И.Б.  - дългогодишен УК –2008 г – започнал ЗРХТ февруари 2017 г.

Изключителен напредък за краткия период на приложение, висока поносимост и бързи резултати. Всичко описано за Я.С е валидно и при И.Б. – без кортикостероиди и имуносупресори. Финална колоноскопия - около 30.06.2017 до 15.07.2017 г.

Г.И.  - дългогодишен УК, в тежка, остра фаза –започнал ЗРХТ на 12.12.2016 г.

Изключителен напредък, пред вид тежкото състояние при започване на ЗРХТ!!! Финална колоноскопия - 17.05.2017 г, очаквано 100% излекуване. Не са ползвани имуносупресори и кортикостероиди.

М.М. – Улцерозен колит, стенозирал, псевдополипоза – ЗРХТ март 2017 г.

М.М. също не е лек случай – особено спрямо това, че вече има стеноза и не малка по мащаб псевдополипоза. Важното в случая е това, че инфламаторния фактор към стенозата вече е овладян, изхожданията са доста облекчени. ЗРХТ върви добре – подобряването е системно.

И.Н – Улцерозен колит -ЗРХТ започната април 2017 г.

ЗРХТ върви добре, започва системно подобряване.

М.П. – болест на Крон- започната ЗРХТ март 2017 г.

До 15.04.2017 г.  поетапно бе спряна употребата на имуносупресора Имуран, редуцирани са приемите на Салофалк. Реално, 100% ефективност на ЗРХТ, започва от този период. Макар и бавно, състоянието на М.П се подобрява и стабилизира. Изхожданията са редуцирани, в момента се свеждат до две на ден –започнат и прием на Протект 100 Д.

П.Д. – болест на Крон, ГЕРБ, сегмент на Барет – започнал ЗРХТ на 22.02.2017 г.

Принципно П.Д. не е лек случай, но тъй като, само след 15 дена от започването на ЗРХТ, показа висока възприемчивост и много бърз напредък, не сме го сложили в списъка на тежките форми на заболяването. В момента състоянието му е отлично – без каквито и да били чревни проблеми!!! Финална колоноскопия – в рамките на 25.05.2017. П.Д. не е ползвал коптикостероиди и имуносупресори.

Л.М.  - болест на Крон с тежки кризи /лицето е извън България/ - започнал ЗРХТ - преминал през всички форми на стандартно лечение – салофалк, кортикостероиди, Имуран, Хюмира. Започнал ЗРХТ – 28 март 2017 г.

И тук се води първоначална борба за елиминирането на Имуран и Хюмира. Л.М за сега показва нестабилни резултати – но без сериозни аномалии. Това е в рамките на обективното състояние след приемането на кортикостероиди и имуносупресори. В случая терапията се затруднява и от факта, че Л.М не е в България, а трябва периодично да правим контролите тук. Насрочена му е извънредна контролна колоноскопия – в рамките 15-20.05.2017 г.

М.Б. –Болест на Крон с възпаление и на лимфни възли – започнал ЗРХТ април 2017 г.

Само ще споменем, че за краткия период на приложение, терапията ЗРХТ върви много добре.

Р.Е.  - Болест на Крон – започнал ЗРХТ април 2017 г.

Терапията върви с много добри темпове!!! За този конкретен случай – със сравнително не тежки поражения, ще дадем информация допълнително.


06.05.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.